Y Ü K L E N İ Y O R

Sepetim

Ara Toplam: 0.00 TL
Kargo Ücreti: 0.00 TL
Total: 0.00 TL

Aradığınız ürünü yazın...

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz ve Üyelerimiz,

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin HAMDARD İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlenmesine ilişkin olarak sizlerin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. HAMDARD İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait shop.plantus.com.tr sitesinde ziyaretçi, üye ve müşteri (bundan böyle kısaca ziyaretçiler olarak anılacaktır) bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi, kullanımı, imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, aşağıda esasları belirtilen şartlar geçerli olacaktır. 

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Unvan                                     : HAMDARD İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres                                     : Bağlar Mah. Gül Sok. No:27 Güneşli/Bağcılar İstanbul-Türkiye

E-Posta                                  info@plantus.com.tr

Telefon                                  : 0(212) 630 30 46

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra KVKK olarak anılacaktır), 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. KVKK’nın bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

 

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla bu sayfada açıklandığı çerçevede kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Sebepleri

 

Paylaştığınız kişisel veriler, 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak şu amaçlarla işlenebilecektir:

·      Sizlere verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek;

·      İşin bir parçası olarak sizlerle iletişim kurabilmek;

·      Şikâyetleri çözmek ve veri erişim ve/veya düzeltme taleplerini işleme almak;

·      6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek;

·      Yarışmalara, ödül çekilişlerine ve benzeri promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek;

·      Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek ve geliştirmek;

·      Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme ve/veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek;

·       Mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak;

·      Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereğince savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek.

 

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

 

6698 sayılı KVKK uyarınca şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verileriniz, şirketimiz tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda sayılan hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

a)     Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

b)    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;

c)     Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

d)    Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

e)     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;

f)     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

g)    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi veya Kuruluşlar  

 

Şirketimiz ile yukarıda belirtilen amaçlarla paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve/veya kuruluşlar; başta şirketimizin e-ticaret altyapısını sağlayan HAMDARD İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Şekli

 

Kişisel verileriniz,

·      Şirketimizin internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad- soy ad, T.C. kimlik numarası, adres, telefon, iş ve/veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

·      Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kâğıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

·      Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (CV), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

·      Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

 

Türkiye’de işlenen veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verilerinizin, KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilmesi mümkündür.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanı ve sistemlerde KVKK’nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12.maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

 

KVKK’nın 4.maddesi uyarınca şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması ve/veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin KVKK m.11 Kapsamında Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri şu haklara sahiptir:

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

·       KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller şu şekildedir: 

·      Talebinizi aşağıda yer alan formu doldurabilir ve işbu formu Bağlar Mah. Gül Sok. No:27 Güneşli/Bağcılar İstanbul-Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@hamdard.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

·      Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvuruda ad- soy ad, imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruk, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

·      Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

0456-0493-8027-5418 MERSİS numarasına sahip, Bağlar Mah. Gül Sok. No:27 Güneşli/Bağcılar İstanbul-Türkiye adresinde bulunan HAMDARD İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KVKK kapsamında Veri Sorumlusudur. Şirketimiz tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. 

 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.


Saygılarımızla,

HAMDARD İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ